f
title
แขวงทางหลวงลำพูน
Lamphun of Highways.
วิสัยทัศน์ : "มุ่งพัฒนาคุณภาพการบำรุงรักษาทาง รองรับการขนส่งอย่างปลอดภัย"
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ลงวันที่ 08/11/2561

วิสัยทัศน์
"มุ่งพัฒนาคุณภาพการบำรุงรักษาทาง รองรับการขนส่งอย่างปลอดภัย"

พันธกิจ
1. พัฒนาการบำรุงรักษาทางหลวง เพื่อสนับสนุนการขนส่ง
2. รักษาระดับคุณภาพการบำรุงรักษาทาง เพื่อสร้างความพึงพอใจแก่ผู้ใช้ทางหลวง
3. พัฒนางานทางในเชิงบูรณาการตามแผนยุทธศาสตร์กรมทางหลวงและยุทธศาสตร์จังหวัด โดยการดำเนินการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4. พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กร ให้มีประสิทธิภาพมุ่งสู่ประสิทธิผลอย่างเป็นรูปธรรม

ค่านิยม
1. ใส่ใจให้เป็นองค์กรไฝ่เรียนรู้กับเทคโนโลยีและสารสนเทศที่ทันสมัย
2. ยึดหลักธรรมาภิบาลตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

วัฒนธรรม
1. มุ่งให้เกิดความพึงพอใจต่อผู้รับบริการ
2. ยึดหลักธรรมาภิบาล ความสามัคคี และความพอเพียง

ยุทธศาสตร์
1. พัฒนาการบำรุงรักษาทางหลวงให้ได้มาตรฐานความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง
2. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารการจัดองค์กร ตอบสนองผู้รับบริการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

เป้าประสงค์
1. โครงข่ายทางหลวงที่ได้รับการบำรุงรักษา ปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพสามารถรองรับการขนส่งได้อย่างปลอดภัย
2. ผู้ใช้ทางหลวงได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง จากการมีแผนเตรียมความพร้อมในการแก้ไขปัญหาภัยพิบัติบนทางหลวง
3. มีการบริการจัดการองค์กรตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
4. มีการพัฒนาและบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างเหมาะสม
5. มีระบบฐานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม


'