f
title
แขวงทางหลวงลำพูน
Lamphun of Highways.
วิสัยทัศน์ : "มุ่งพัฒนาคุณภาพการบำรุงรักษาทาง รองรับการขนส่งอย่างปลอดภัย"
หมวดทางหลวงทุ่งหัวช้าง
ลงวันที่ 08/11/2561

หมวดทางหลวงทุ่งหัวช้าง สังกัดแขวงทางหลวงลำพูน สำนักงานทางหลวงที่ 1 (เชียงใหม่) ตั้งอยู่ติดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1184 ตอน แม่อาว – ดอนมูลที่ กม.556 + 622 ด้านขวาทาง เนื้อที่ประมาณ 7 ไร่ 1 งาน 70 ตารางวาท้องที่บ้านป่าตึง หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งหัวช้าง อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน เดิมเป็นที่พักชั่วคราวต่อมาตั้งเป็นหมวดสำรองขึ้นตรงกับหมวดทางหลวงบ้านโฮ่ง ได้รับอนุมัติแต่งตั้งจากรมทางหลวง ให้เป็นชื่อเดิมหมวดการทางทุ่งหัวช้าง เมื่อเดือน กุมภาพันธ์ 2532 และได้เปลี่ยนชื่อเป็นหมวดทางหลวงทุ่งหัวช้าง เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2558

สายทางควบคุม
ทางหลวงหมายเลข 1184 ตอน แม่อาว – ดอนมูล กม. 0+000-73+300
ทางหลวงหมายเลข 1219 ตอน แม่เทย-ทุ่งหัวช้าง กม.0+000-16+645
รวมระยะทาง 89.945 กม.


'