f
title
แขวงทางหลวงลำพูน
Lamphun of Highways.
วิสัยทัศน์ : "มุ่งพัฒนาคุณภาพการบำรุงรักษาทาง รองรับการขนส่งอย่างปลอดภัย"
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
61 ตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2567 รหัสงาน 26300 งานแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง ทางหลวงหมายเลข 1010 ตอน ร้องธาร - ม่วงโตน ระหว่าง กม.19+130 - กม.19+538 (LT,RT) 25/04/2567 ลพ./13/2567 แขวงทางหลวงลำพูน
62 ตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2567 รหัสงาน 26300 งานแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง ทางหลวงหมายเลข 106 ตอน ท่าจักร - อุโมงค์ ระหว่าง กม.246+268 - กม.246+622 RT. 26/04/2567 ลพ./18/2567 แขวงทางหลวงลำพูน
63 ตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2567 รหัสงาน 26300 งานแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง ทางหลวงหมายเลข 106 ตอน ลี้ - ม่วงโตน ตอน 2 ระหว่าง กม.208+881 - กม.210+641 LT.,RT. 26/04/2567 ลพ./15/2567 แขวงทางหลวงลำพูน
64 ตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2567 รหัสงาน 26300 งานแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง ทางหลวงหมายเลข 1147 ตอน สันป่าฝ้าย - ห้วยไซ ตอน 4 ระหว่าง กม.7+670 - กม.8+437 LT.,RT. 26/04/2567 ลพ./14/2567 แขวงทางหลวงลำพูน
65 ตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2567 รหัสงาน 26300 งานแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง ทางหลวงหมายเลข 1147 ตอน สันป่าฝ้าย - ห้วยไซ ตอน 3 ระหว่าง กม.20+415 - กม.21+877 LT. 26/04/2567 ลพ./16/2567 แขวงทางหลวงลำพูน
66 ตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2567 รหัสงาน 26300 งานแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง ทางหลวงหมายเลข 1147 ตอน สันป่าฝ้าย - ห้วยไซ ตอน 2 ระหว่าง กม.17+670 - กม.18+050 LT.,RT. 26/04/2567 ลพ./17/2567 แขวงทางหลวงลำพูน
67 ตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2567 รหัสงาน 22300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 106 ตอน ห้วยหญ้าไซ - ลี้ ตอน 4 ระหว่าง กม.144+017 - กม.145+510 26/04/2567 ลพ./23/2567 แขวงทางหลวงลำพูน
68 ตามแผนงานรายประมาณการ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ รหัสงาน ๓๓๓๐๐ กิจกรรมยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวงทางหลวงหมายเลข ๑๑ ตอน ขุนตาน-อุโมงค์ตอน ๒ระหว่าง กม.๕๒๒+๗๐๐-กม.๕๒๕+๑๐๐ (เป็นช่วงๆ) 26/04/2567 ลพ./24/2567 แขวงทางหลวงลำพูน
69 ตามแผนงานรายประมาณการ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ รหัสงาน ๓๓๓๐๐ กิจกรรมยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวงทางหลวงหมายเลข ๑๑ ตอน ขุนตาน-อุโมงค์ตอน ๑ระหว่าง กม.๕๐๖+๗๐๐-กม.๕๐๘+๗๐๐ (เป็นช่วงๆ) 26/04/2567 ลพ./28/2567 แขวงทางหลวงลำพูน
70 ตามแผนงานรายประมาณการ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง ประจำ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ รหัสงาน ๓๓๓๐๐ กิจกรรมยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวงทางหลวงหมายเลข ๑๑ ตอน ขุนตาน-อุโมงค์ระหว่างกม.๕๐๓+๐๐๐-กม.๕๐๖+๗๐๐ , กม.๕๐๘+๗๐๐-กม.๕๑๗+๒๘๐ (เป็นช่วงๆ) 26/04/2567 ลพ./26/2567 แขวงทางหลวงลำพูน
71 ตามแผนงานรายประมาณการ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง ประจำปี 2567 กิจกรรมยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ รหัสงาน 33120 โดยปรับปรุงไฟสัญญาณจราจร ระบบควบคุมการจราจรแบบปรับได้ ทล.11 ตอนขุนตาน-อุโมงค์ บริเวณ กม.528+026 26/04/2567 ลพ./27/2567 แขวงทางหลวงลำพูน
72 ตามแผนงานรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2567 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31431 งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 11 ตอน ขุนตาน-อุโมงค์ ตอน 1 ระหว่าง กม.500+307-กม.527+000 26/04/2567 ลพ./25/2567 แขวงทางหลวงลำพูน
73 ตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2567 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1033 ตอน แม่ทา - ท่าจักร ระหว่าง กม.14+400 - กม.16+650 (เป็นช่วงๆ) 14/05/2567 ลพ./41/2567 แขวงทางหลวงลำพูน
74 ตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2567 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1033 ตอน แม่ทา-ท่าจักร ระหว่าง กม.8+000 - กม.11+365 26/04/2567 ลพ./22/2567 แขวงทางหลวงลำพูน
75 ตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2567 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 106 ตอน ห้วยหญ้าไซ - ลี้ ระหว่าง กม.127+791 - กม.129+885 26/04/2567 ลพ./20/2567 แขวงทางหลวงลำพูน
แสดง 61 ถึง 75 จาก 1,742 รายการ