f
title
แขวงทางหลวงลำพูน
Lamphun of Highways.
วิสัยทัศน์ : "มุ่งพัฒนาคุณภาพการบำรุงรักษาทาง รองรับการขนส่งอย่างปลอดภัย"
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
76 ตามแผนงานรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2567 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31411 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1184 ตอน แม่อาว-ดอนมูล ตอน 1 ระหว่าง กม.56+430-กม.58+250 25/04/2567 ลพ./5/2567 แขวงทางหลวงลำพูน
77 ตามแผนงานรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน ๓๑๔๑๑ งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างทางหลวงหมายเลข ๑๐๓๓ ตอน แม่ทา-ท่าจักร ตอน ๒ ระหว่าง กม.๑๘+๐๐๔-กม.๒๒+๓๗๙ 26/04/2567 ลพ./2/2567 แขวงทางหลวงลำพูน
78 ตามแผนงานรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน ๓๑๔๑๑ งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างทางหลวงหมายเลข ๑๐๓๓ ตอน แม่ทา-ท่าจักร ตอน ๑ระหว่าง กม.๐+๓๑๐-กม.๒+๗๙๕ 25/04/2567 ลพ./7/2567 แขวงทางหลวงลำพูน
79 ตามแผนงานรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน ๓๑๔๑๑ งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างทางหลวงหมายเลข ๑๑๖ ตอน สะปุ๋ง-บ้านเรือนระหว่าง กม.๑๙+๔๑๕-กม.๒๒+๑๘๑ (เป็นช่วงๆ) 25/04/2567 ลพ./8/2567 แขวงทางหลวงลำพูน
80 ตามแผนงานรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน ๓๑๔๑๑ งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างทางหลวงหมายเลข ๑๐๖ ตอน ลี้-ม่วงโตน ตอน ๑ระหว่าง กม.๑๗๕+๗๘๑-กม.๒๐๙+๕๓๑ (เป็นช่วงๆ) 23/04/2567 ลพ./3/2567 แขวงทางหลวงลำพูน
81 ตามแผนงานรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน ๓๑๔๑๑ งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างทางหลวงหมายเลข ๑๐๖ ตอน ลี้-ม่วงโตน ตอน ๖ระหว่าง กม.๑๕๑+๙๑๕-กม.๒๐๘+๗๕๗ (เป็นช่วงๆ) 24/04/2567 ลพ./6/2567 แขวงทางหลวงลำพูน
82 ตามแผนงานรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน ๓๑๔๑๑ งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างทางหลวงหมายเลข ๑๐๖ ตอน ห้วยหญ้าไซ-ลี้ ตอน ๒ ระหว่าง กม.๑๒๒+๓๙๘-กม.๑๓๔+๙๖๕ (เป็นช่วงๆ) 24/04/2567 ลพ./4/2567 แขวงทางหลวงลำพูน
83 ซื้อวัสดุก่อสร้าง รวม 21 รายการ 29/03/2567 524/60/157/2567 แขวงทางหลวงลำพูน
84 ซื้อวัสดุก่อสร้าง รวม 2 รายการ 01/04/2567 524/60/158/2567 แขวงทางหลวงลำพูน
85 ตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2567 รหัสงาน 23300 งานซ่อมทางผิวคอนกรีต ทางหลวงหมายเลข 11 ตอน ขุนตาน-อุโมงค์ ระหว่าง กม.512+600 - กม.519+000 (เป็นช่วงๆ) 25/04/2567 ลพ./21/2567 แขวงทางหลวงลำพูน
86 ตามแผนรายประมาณการ โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ประจำปี 2567 รหัสงาน 28100 กิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 11 ตอน ขุนตาน – อุโมงค์ ตอน 2 ระหว่าง กม.510+400 – กม.512+000 24/04/2567 ลพ./10/2567 แขวงทางหลวงลำพูน
87 ตามแผนรายประมาณการ โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ประจำปี 2567 รหัสงาน 28100 กิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 11 ตอน ขุนตาน – อุโมงค์ ระหว่าง กม.503+400 – กม.504+950 24/04/2567 ลพ./9/2567 แขวงทางหลวงลำพูน
88 ตามแผนรายประมาณการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1136 ตอน เหมืองง่า – ลำพูน ระหว่าง กม.1+205 – กม.1+910 24/04/2567 ลพ./11/2567 แขวงทางหลวงลำพูน
89 ตามแผนรายประมาณการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งานก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ทางหลวงหมายเลข 106 ตอน ห้วยหญ้าไซ – ลี้ ระหว่าง กม.139+255 – กม.140+675 25/04/2567 ลพ./40/2567 แขวงทางหลวงลำพูน
90 ตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2567 รหัสงาน 25200 งานขยายทางจราจร ทางหลวงหมายเลข 1147 ตอน สันป่าฝ้าย – ห้วยไซ ตอน 1 ระหว่าง กม.1+120 - กม.4+132 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (19,630 ตร.ม.) 25/04/2567 ลพ./36/2567 แขวงทางหลวงลำพูน
แสดง 76 ถึง 90 จาก 1,742 รายการ