f
title
แขวงทางหลวงลำพูน
Lamphun of Highways.
วิสัยทัศน์ : "มุ่งพัฒนาคุณภาพการบำรุงรักษาทาง รองรับการขนส่งอย่างปลอดภัย"
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
91 จ้างก่อสร้างตามแผนงานรายประมาณการกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนประจำปีงบประมาณ2564 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนนรหัสงาน 31500 งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 1010 ตอน ร้องธาร-ม่วงโตน ตอน 1 ระหว่าง กม.2+300-กม.10+900 (เป็นช่วงๆ) 18/11/2563 e-b.ลพ./26/2564 ลว.18 พ.ย. 2563 แขวงทางหลวงลำพูน
92 ตามแผนรายประมาณการ โครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2564 รหัสงาน 33100 โครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข 106 ตอน ม่วงโตน-ท่าจักร บริเวณ กม.139+675 ปริมาณงาน 1 แห่ง 17/11/2563 e-b.ลพ./21/2564 ลว.17 พ.ย. 2563 แขวงทางหลวงลำพูน
93 ตามแผนรายประมาณการ โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ประจำปี 2564 รหัสงาน 28003 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 106 ตอน ลี้-ม่วงโตน ระหว่าง กม.79+200-กม.84+040 ปริมาณงาน 1 แห่ง (47,540 ตร.ม.) 17/11/2563 e-b.ลพ./23/2564 ลว.17 พ.ย. 2563 แขวงทางหลวงลำพูน
94 ตามแผนรายประมาณการ โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ประจำปี 2564 รหัสงาน 28003 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 11 ตอน ขุนตาน-อุโมงค์ ระหว่าง กม.512+125-กม.515+350 ปริมาณงาน 1 แห่ง (3.225 กม.) 17/11/2563 e-b.ลพ./22/2564 ลว.17 พ.ย. 2563 แขวงทางหลวงลำพูน
95 ตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๔ รหัสงาน ๒๐๕๒๐ ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานหมวดทางหลวง หมวดทางหลวงทุ่งหัวช้าง แขวงทางหลวงลำพูน จ.ลำพูน ๑ แห่ง ทางหลวงหมายเลข ๑๑๘๔ ตอน แม่อาว-ดอนมูล ที่ กม.๕ 16/11/2563 e-b.ลพ./18/2564 ลว.1 ธ.ค.63 แขวงทางหลวงลำพูน
96 ตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๔ รหัสงาน ๒๐๕๒๐ ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานหมวดทางหลวง หมวดทางหลวงลี้ แขวงทางหลวงลำพูน จ.ลำพูน ๑ แห่ง ทางหลวงหมายเลข ๑๐๖ ตอน ห้วยหญ้าไซ-ลี้ ที่ กม.๔๑+๒๐๐ (ด 16/11/2563 e-b.ลพ./19/2564 ลว.1 ธ.ค. 2563 แขวงทางหลวงลำพูน
97 ตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2564 รหัสงาน 20520 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานหมวดทางหลวง หมวดทางหลวงศรีวิชัย แขวงทางหลวงลำพูน จ.ลำพูน 1 แห่ง ทางหลวงหมายเลข 106 ตอน ลี้-ม่วงโตน ที่ กม.79+595 16/11/2563 e-b.ลพ./20/2564 ลว.1ธ.ค. 2563 แขวงทางหลวงลำพูน
98 ตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2564 รหัสงาน 20510 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงศรีวิชัย แขวงทางหลวงลำพูน จ.ลำพูน 1 แห่ง ทางหลวงหมายเลข 106 ตอน 16/11/2563 e-b.ลพ./17/2564 ลว.1 ธ.ค. 2563 แขวงทางหลวงลำพูน
99 ตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2564 รหัสงาน 20510 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงทุ่งหัวช้าง แขวงทางหลวงลำพูน จ.ลำพูน 1 แห่ง ทางหลวงหมายเลข 1184 16/11/2563 e-b.ลพ./16/2564 ลว.1 ธ.ค.63 แขวงทางหลวงลำพูน
100 จ้างก่อสร้างตามแผนงานรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนประจำปีงบประมาณ 2564 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนนรหัสงาน 31500 งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข1219 ตอน แม่เทย-ทุ่งหัวช้าง ระหว่าง กม.3+600-กม.15+500 (เป็นช่วงๆ) 13/11/2563 e-b.ลพ./15/2563 ลว.13 พ.ย. 2563 แขวงทางหลวงลำพูน
101 จ้างก่อสร้างตามแผนงานรายประมาณการกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนประจำปีงบประมาณ2564งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31500 งานราวกันอันตรายทางหลวงหมายเลข 11 ตอน ขุนตาน-อุโมงค์ ตอน 3 ระหว่าง กม.521+700 – กม.524+700 (เป็นช่วงๆ) 13/11/2563 e-b.ลพ./14/2564 ลว.13 พ.ย.63 แขวงทางหลวงลำพูน
102 จ้างก่อสร้างตามแผนงานรายประมาณการกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนประจำปีงบประมาณ2564 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข11 ตอน ขุนตาน-อุโมงค์ ตอน 2 ระหว่าง กม.518+865 - กม.521+035 (เป็นช่วงๆ) 13/11/2563 e-b.ลพ./13/2563 ลว.13 พ.ย. 2563 แขวงทางหลวงลำพูน
103 จ้างก่อสร้าง ตามแผนงานรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2564 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 11 ตอน ขุนตาน – อุโมงค์ ตอน 1 ระหว่าง กม.516+362 - กม.517+550 13/11/2563 e-b.ลพ./12/2564 ลว.13 พ.ย. 2563 แขวงทางหลวงลำพูน
104 จ้างก่อสร้าง ตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2564 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1156 ตอน สบทา – ท่าลี่ ระหว่าง กม.7+000 – กม.16+360 13/11/2563 e-b.ลพ./11/2564 ลว.13 พ.ย. 2563 แขวงทางหลวงลำพูน
105 จ้างก่อสร้าง ตามแผนงานรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2564 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 106 ตอน ห้วยหญ้าไซ-ลี้-ม่วงโตน ระหว่าง กม.51+830-กม.52+800 13/11/2563 e-b.ลพ./10/2564 ลว. 13 พ.ย. 2563 แขวงทางหลวงลำพูน
แสดง 91 ถึง 105 จาก 163 รายการ