f
title
แขวงทางหลวงลำพูน
Lamphun of Highways.
วิสัยทัศน์ : "มุ่งพัฒนาคุณภาพการบำรุงรักษาทาง รองรับการขนส่งอย่างปลอดภัย"
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
191 17/02/2563 แขวงทางหลวงลำพูน ตามแผนงานรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2563 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1184 ตอน แม่อาว - ดอยมูล ตอน 2 ระหว่าง กม.21+910 - กม.24+070 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
192 17/02/2563 แขวงทางหลวงลำพูน ตามแผนรายประมาณการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง รหัสงาน 11400 กิจกรรมก่อสร้าง ปรับปรุง สะพานและอาคารระบายน้ำ พัฒนาทางหลวงหมายเลข 1033 ตอน แม่ทา - ท่าจักร ที่ กม.33+107.300 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
193 03/07/2562 แขวงทางหลวงลำพูน โครงการยกระดับความปลอดภัยทางแยกขนาดใหญ่ (ส่วนที่ 2) ทางหลวงหมายเลข 106 ตอน ท่าจักร - อุโมงค์ กิจกรรมก่อสร้างทางเชื่อมถนนทางหลวงหมายเลข 1136 กับถนนอ้อมเมืองบริเวณแยกเหมืองง่า จำนวน 1 แห่ง และทางหลวงโยธาธิการและผังเมือง อ้อมเมืองลำพูน ยกเลิกแผน
194 03/07/2562 แขวงทางหลวงลำพูน โครงการพัฒนาและยกระดับการท่องเที่ยวพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 กิจกรรมยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข 106 ตอน ท่าจักร - อุโมงค์ ก่อสร้างทางเชื่อมถนนทางหลวงหมายเลข 106 กับถนนอ้อมเมืองบริเวณแยกเหมืองง่า จำนวน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
195 13/06/2562 แขวงทางหลวงลำพูน โครงการยกระดับความปลอดภัยทางแยกขนาดใหญ่ (ส่วนที่ 2) ทางหลวงหมายเลข 106 ตอน ท่าจักร - อุโมงค์ กิจกรรมก่อสร้างทางเชื่อมถนนทางหลวงหมายเลข 1136 กับถนนอ้อมเมืองบริเวณแยกเหมืองง่า จำนวน 1 แห่ง และทางหลวงโยธาธิการและผังเมือง อ้อมเมืองลำพูน เผยแพร่ขึ้นเว็บ
196 04/06/2562 แขวงทางหลวงลำพูน โครงการยกระดับความปลอดภัยทางแยกขนาดใหญ่ (ส่วนที่ 1) ทางหลวงหมายเลข 106 ตอน ท่าจักร - อุโมงค์ กิจกรรมก่อสร้างทางเชื่อมถนนทางหลวงหมายเลข 106 กับ ถนนอ้อมเมืองบริเวณแยกเหมืองง่า เผยแพร่ขึ้นเว็บ
197 06/03/2562 แขวงทางหลวงลำพูน จ้างก่อสร้าง ตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปีงบประมาณ 2562 งานเครื่องหมายนำทาง ทางหลวงหมายเลข 1087 ตอน ลี้ - ก้อทุ่ง ระหว่าง กม.6+200 - กม.28+476 (เป็นช่วง ๆ) และทางหลวงหมายเลข 1184 ตอน แม่อาว - ดอนมูล ระหว่าง กม.20+660 - กม.34+475 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
198 06/03/2562 แขวงทางหลวงลำพูน จ้างก่อสร้าง ตามแผนรายประมาณการ ปีงบประมาณ 2562 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31300 งานเครื่องหมายนำทาง ทางหลวงหมายเลข 106 ตอน ลี้ - ม่วงโตน - ท่าจักร - อุโมงค์ ระหว่าง กม.55+000 - กม.150+125 (เป็นช่วง ๆ) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
199 05/02/2562 แขวงทางหลวงลำพูน ค่าปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภัยแขวงทางหลวงลำพูน เพื่องานจ้างผลิตพร้อมติดตั้งอุปกรณ์เสาหลักนำทางยางพารา (สี่เหลี่ยม) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 191 ถึง 199 จาก 199 รายการ