f
title
แขวงทางหลวงลำพูน
Lamphun of Highways.
วิสัยทัศน์ : "มุ่งพัฒนาคุณภาพการบำรุงรักษาทาง รองรับการขนส่งอย่างปลอดภัย"
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
31 20/03/2567 แขวงทางหลวงลำพูน ตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2567 รหัสงาน 26300 งานแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง ทางหลวงหมายเลข 1184 ตอน แม่อาว - ดอนมูล ตอน 2 ระหว่าง กม.23+248 - กม.47+907 LT.,RT. (เป็นช่วงๆ) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
32 20/03/2567 แขวงทางหลวงลำพูน ตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2567 รหัสงาน 26300 งานแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง ทางหลวงหมายเลข 1010 ตอน ร้องธาร - ม่วงโตน ระหว่าง กม.19+130 - กม.19+538 (LT,RT) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
33 18/03/2567 แขวงทางหลวงลำพูน ตามแผนงานรายประมาณการ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง ประจำปี 2567 กิจกรรมยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ รหัสงาน 33120 โดยปรับปรุงไฟสัญญาณจราจร ระบบควบคุมการจราจรแบบปรับได้ ทล.11 ตอนขุนตาน-อุโมงค์ บริเวณ กม.528+026 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
34 18/03/2567 แขวงทางหลวงลำพูน ตามแผนรายประมาณการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1136 ตอน เหมืองง่า – ลำพูน ระหว่าง กม.1+205 – กม.1+910 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
35 14/03/2567 แขวงทางหลวงลำพูน ตามแผนงานรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน ๓๑๔๑๑ งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างทางหลวงหมายเลข ๑๑๖ ตอน สะปุ๋ง-บ้านเรือน ระหว่าง กม.๑๙+๔๑๕-กม.๒๒+๑๘๑ (เป็นช่วงๆ) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
36 14/03/2567 แขวงทางหลวงลำพูน ตามแผนงานรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน ๓๑๒๑๐ งานป้ายข้างทาง ทางหลวงหมายเลข ๑๑๘๔ ตอน แม่อาว-ดอนมูล ตอน ๓ ระหว่างกม.๐+๐๐๐-กม.๗๓+๓๐๐ (เป็นช่วงๆ) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
37 14/03/2567 แขวงทางหลวงลำพูน ตามแผนงานรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปี๒๕๖๗ งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน๓๑๓๑๐ งานหมุดสะท้อนแสง ทล.๑๐๑๐ ตอนร้องธาร-ม่วงโตน กม.๒+๑๔๐-๑๙+๖๓๘(เป็นช่วงๆ) ทล.๑๒๑๙ ตอนแม่เทย-ทุ่งหัวช้าง กม.๐+๐๐๐๐-๑๖+๖๔๕(เป็นช่วงๆ) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
38 14/03/2567 แขวงทางหลวงลำพูน ตามแผนงานรายประมาณการ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ รหัสงาน ๓๓๓๐๐ กิจกรรมยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวงทางหลวงหมายเลข ๑๑ ตอน ขุนตาน-อุโมงค์ตอน ๑ระหว่าง กม.๕๐๖+๗๐๐-กม.๕๐๘+๗๐๐ (เป็นช่วงๆ) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
39 14/03/2567 แขวงทางหลวงลำพูน ตามแผนงานรายประมาณการ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง ประจำ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ รหัสงาน ๓๓๓๐๐ กิจกรรมยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวงทางหลวงหมายเลข ๑๑ ตอน ขุนตาน-อุโมงค์ระหว่างกม.๕๐๓+๐๐๐-กม.๕๐๖+๗๐๐ , กม.๕๐๘+๗๐๐-กม.๕๑๗+๒๘๐ (เป็นช่วงๆ) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
40 14/03/2567 แขวงทางหลวงลำพูน ตามแผนงานรายประมาณการ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ รหัสงาน ๓๓๓๐๐ กิจกรรมยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวงทางหลวงหมายเลข ๑๑ ตอน ขุนตาน-อุโมงค์ตอน ๒ระหว่าง กม.๕๒๒+๗๐๐-กม.๕๒๕+๑๐๐ (เป็นช่วงๆ) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 31 ถึง 40 จาก 198 รายการ