f
title
แขวงทางหลวงลำพูน
Lamphun of Highways.
วิสัยทัศน์ : "มุ่งพัฒนาคุณภาพการบำรุงรักษาทาง รองรับการขนส่งอย่างปลอดภัย"
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุไฟฟ้า รวม 17 รายการ 30/05/2566 524/45/220/2566 แขวงทางหลวงลำพูน
2 ซื้อสติ๊กเกอร์สีดำ กว้าง 24 นิ้ว (Black Matt) จำนวน 110 หลา 19/05/2566 524/60/206/2566 แขวงทางหลวงลำพูน
3 ซื้อวัสดุสำนักงาน รวม 15 รายการ 25/04/2566 524/40/185/2566 แขวงทางหลวงลำพูน
4 ตามแผนรายประมาณการ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานทีได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติให้กลับคืนสู่สภาพเดิม ทล. 106 ตอน ลี้-ม่วงโตน ระหว่าง กม.206+961-กม.207+341 20/04/2566 e-b.ลพ./25/2566 ลว.26 เม.ย.66 แขวงทางหลวงลำพูน
5 ซื้อน้ำยาโพลิเมอร์ผสมซีเมนต์ ขนาดจุ 25 กก. จำนวน 45 ถัง 16/03/2566 524/60/145/2566 แขวงทางหลวงลำพูน
6 ตามแผนรายประมาณการ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานทีได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติให้กลับคืนสู่สภาพเดิม ทล. 106 ตอน ลี้-ม่วงโตน ระหว่าง กม.206+961-กม.207+341 09/03/2566 - แขวงทางหลวงลำพูน
7 ซื้อน้ำมันดีเซล B7 จำนวน 8,000 ลิตร 31/01/2566 524/35/120/2566 แขวงทางหลวงลำพูน
8 ซื้อวัสดุก่อสร้าง รวม 5 รายการ 15/12/2565 524/60/71/2566 แขวงทางหลวงลำพูน
9 ตามแผนรายประมาณการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน รหัสงาน 13000 กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งานก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ทางหลวงหมายเลข 1136 ตอน เหมืองง่า-ลำพูน ระหว่าง กม.0+145-กม.1+205 29/11/2565 ลพ./23/2566 แขวงทางหลวงลำพูน
10 ตามแผนงานรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2566 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31420 งานไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 1147 ตอน สันป่าฝ้าย-ห้วยไซ ระหว่าง กม.3+194-กม.3+196 03/11/2565 ลพ./15/2566 แขวงทางหลวงลำพูน
11 งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 106 ตอนลี้-ม่วงโตน ตอน 4 ระหว่าง กม.55+000-กม.60+500 (ตอนควบคุมและ กม.เดิม) ทางหลวงหมายเลข 106 ตอนลี้-ม่วงโตน ตอน 4 ระหว่าง กม.148+891-กม.154+391 (ตอนควบคุมและ กม.ใหม่) 03/11/2565 ลพ./14/2566 แขวงทางหลวงลำพูน
12 งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 106 ตอน ท่าจักร-อุโมงค์ ระหว่าง กม.163+130-กม.167+204 (ตอนควบคุมและ กม.เดิม) ทางหลวงหมายเลข 106 ตอน ท่าจักร-อุโมงค์ ระหว่าง กม.257+021-กม.261+095 (ตอนควบคุมและ กม.ใหม่) 03/11/2565 ลพ./12/2566 แขวงทางหลวงลำพูน
13 ตามแผนงานรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2566 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31100 งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 11 ตอน ขุนตาน-อุโมงค์ ตอน 2 ระหว่าง กม.515+500-กม.521+000 03/11/2565 ลพ./13/2566 แขวงทางหลวงลำพูน
14 ตามแผนงานรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2566 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31100 งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 11 ตอน ขุนตาน-อุโมงค์ ตอน 1 ระหว่าง กม.503+400-กม.511+000 03/11/2565 ลพ./11/2566 แขวงทางหลวงลำพูน
15 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2566 รหัสงาน 33300 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 106 ตอน ลี้-ม่วงโตน ระหว่าง กม.52+000-กม.118+533 (เดิม) ,ระหว่าง กม.145+891-กม.212+424 (ใหม่) 03/11/2565 ลพ./19/2566 แขวงทางหลวงลำพูน
แสดง 1 ถึง 15 จาก 169 รายการ