f
title
แขวงทางหลวงลำพูน
Lamphun of Highways.
วิสัยทัศน์ : "มุ่งพัฒนาคุณภาพการบำรุงรักษาทาง รองรับการขนส่งอย่างปลอดภัย"
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 กิจกรรมยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข 11 ตอนควบคุม 0800 ตอน ขุนตาน-อุโมงค์ ระหว่าง กม.534+464-กม.535+674 ระยะทางรวม 1.210 กิโลเมตร ตำบลเหมืองง่า อำเภอเมืองลำพูน 15/03/2565 - แขวงทางหลวงลำพูน
2 ตามแผนรายประมาณการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โครงข่ายทางหลวงได้รับการพัฒนา รหัสงาน 11400 กิจกรรมพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ งานพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 1033 ตอน แม่ทา-ท่าจักร ที่ กม.32+531.000 และ กม.32+767.400 10/02/2565 ลพ./27/2565 แขวงทางหลวงลำพูน
3 ตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖5 (เพิ่มเติม) งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31500 งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 1274 ตอน ลี้ - แม่บอน ระหว่าง กม.0+000 - กม.29+225 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริ 09/02/2565 ลพ./28/2565 แขวงทางหลวงลำพูน
4 ตามแผนรายประมาณการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ2565 โครงข่ายทางหลวงได้รับการพัฒนา รหัสงาน 11400 กิจกรรมพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ งานพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 1033 ตอน แม่ทา-ท่าจักร ที่ กม.32+531.000 และ กม.32+767.400 ปริมาณงาน 1 แห่ง 27/12/2564 e-b.ลพ./7/2565 ลว. 4 มกราคา 2565 แขวงทางหลวงลำพูน
5 ตามแผนงานรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2565 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1033 ตอน แม่ทา - ท่าจักร ตอน 2 ระหว่าง กม.22+910 - กม.25+860 (เป็นช่วงๆ) ผลผลิต 20/12/2564 ลพ./18/2565 แขวงทางหลวงลำพูน
6 ตามแผนงานรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2565 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1147 ตอน สันป่าฝ้าย - ห้วยไซ ตอน 2 ระหว่าง กม.12+000 - กม.14+170 ผลผลิต 1 แห่ง 20/12/2564 ลพ./23/2565 แขวงทางหลวงลำพูน
7 ตามแผนงานรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2565 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 106 ตอน ลี้ – ม่วงโตน ตอน 1 ระหว่าง กม.63+045 – กม.65+005 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณง 20/12/2564 ลพ./19/2565 แขวงทางหลวงลำพูน
8 ตามแผนงานรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2565 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31200 งานป้ายจารจร ทางหลวงหมายเลข 106 ตอน ท่าจักร-อุโมงค์ ระหว่าง กม.149+556-กม.153+903 (เป็นแห่งๆ), ทางหลวงหมายเลข 101 20/12/2564 ลพ./22/2565 แขวงทางหลวงลำพูน
9 ตามแผนงานรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2565 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31100 งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 106 ตอน ม่วงโตน-ท่าจักร ระหว่าง กม.139+790-กม.149+380 ผลผลิต 1 แห่ง 20/12/2564 ลพ./20/2565 แขวงทางหลวงลำพูน
10 ตามแผนงานรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2565 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31100 งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 11 ตอน ขุนตาน-อุโมงค์ ตอน 3 ระหว่าง กม.521+000-กม.526+200 ผลผลิต 1 20/12/2564 ลพ./17/2565 แขวงทางหลวงลำพูน
11 ตามแผนงานรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2565 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31100 งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 106 ตอน ลี้-ม่วงโตน ตอน 5 ระหว่าง กม.101+900-กม.114+375 (เป็นช่วงๆ) 20/12/2564 ลพ./21/2565 แขวงทางหลวงลำพูน
12 ตามแผนงานรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2565 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 11 ตอน ขุนตาน- อุโมงค์ ตอน 1 ระหว่าง กม.500+915 - กม.503+003 ผลผลิต 1 แห่ง 20/12/2564 ลพ./24/2565 แขวงทางหลวงลำพูน
13 ตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2565 รหัสงาน 23300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 106 ตอน ลี้-ม่วงโตน ตอน 1 ระหว่าง กม.115+000-กม.117+015 ปริมาณงาน 36,270 ตร.ม. 16/12/2564 ลพ./25/2565 แขวงทางหลวงลำพูน
14 ตามแผนรายประมาณการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน รหัสงาน 12100 กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 116 ตอน ป่าสัก-สะปุ๋ง-บ้านเรือน ระหว่าง กม.14+860-กม.18+205 (เป็นช่วงๆ) 16/12/2564 ลพ./26/2565 แขวงทางหลวงลำพูน
15 โครงการอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกัน และแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1030 ตอนควบคุม 0100 ตอน ป่าเห็ว - ริมปิง ระหว่าง กม.0+000 – กม.12+516 (เป็นช่วงๆ) ตำบลประตูป่า ตำบลริมปิง ตำบลหนองช้างคืน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 16/12/2564 ลพ./7/2565 แขวงทางหลวงลำพูน
แสดง 1 ถึง 15 จาก 132 รายการ