แขวงทางหลวงลำพูน
Lamphun of Highways.
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 โครงการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและการอำนวยความสะดวก กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1087 ตอน ลี้ - ก้อทุ่ง ระหว่าง กม.0+000 – กม.37+100 (เป็นช่วงๆ) 03/02/2564 e-b.ลพ./35/2564 ลว.9 ก.พ.64 แขวงทางหลวงลำพูน
2 โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดลำพูน กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง งานแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง ทางหลวงหมายเลข 106 ตอน ท่าจักร–อุโมงค์ ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ระหว่าง กม.165+380–กม.166+840 LT (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงา 28/01/2564 e-b.ลพ./34/2564 ลว.3 ก.พ. 2564 แขวงทางหลวงลำพูน
3 โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดลำพูน กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกัน และแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1156 ตอน สบทา-ท่าลี่ ตำบลปากบ่อง ตำบลน้ำดิบ อำเภอป่าซาง ตำบลวังผาง อำเภอเวียงหนองล่อง 25/01/2564 e-b.ลพ./33/2564 ลว.29 ม.ค. 2564 แขวงทางหลวงลำพูน
4 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ.2563) 15/01/2564 - แขวงทางหลวงลำพูน
5 ซื้อวัสดุการเกษตร รวม ๒ รายการ 07/01/2564 524/70/109/2564 แขวงทางหลวงลำพูน
6 จ้างซ่อมอุปกรณ์งานทาง ทางหลวงหมายเลข 11 ตอน ขุนตาน - อุโมงค์ ที่ กม.502+950 ด้านซ้ายทาง รวม 1 รายการ 16/12/2563 524/-/97/2564 แขวงทางหลวงลำพูน
7 จ้างซ่อมอุปกรณ์งานทาง ทางหลวงหมายเลข 1147 ตอน สันป่าฝ้าย - ห้วยไซ ที่ กม.0+730 (เกาะกลาง) รวม 4 รายการ 26/11/2563 524/-/70/2564 แขวงทางหลวงลำพูน
8 ซื้อวัสดุก่อสร้าง รวม 2 รายการ 26/11/2563 524/60/71/2564 แขวงทางหลวงลำพูน
9 ซื้อทรายหยาบ จำนวน 20 ลบ.ม. 27/11/2563 524/60/67/2564 แขวงทางหลวงลำพูน
10 ตามแผนงานรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2564 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 106 ตอน ลี้ – ม่วงโตน ระหว่าง กม.112+556 - กม.114+266 (เป็นช่วงๆ) ผลผลิต 1 แห่ง 23/11/2563 e-b.ลพ./32/2564 ลว.27 พ.ย. 2563 แขวงทางหลวงลำพูน
11 ตามแผนงานรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2564 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1274 ตอน ลี้ - แม่บอน ระหว่าง กม.0+150 - กม.1+830 (เป็นช่วงๆ) ผลผลิต 1 แห่ง (ปร 23/11/2563 e-b.ลพ./31/2564 ลว.27 พ.ย.63 แขวงทางหลวงลำพูน
12 จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน ๓๑๑๐๐ งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข ๑๐๓๓ ตอน แม่ทา-ท่าจักร ตอน ๓ ระหว่าง กม.๒๑+๖๖๐-กม.๓๓+๒๓๗ 13/11/2563 e-b.ลพ./27/2563 ลว.23 พ.ย.63 แขวงทางหลวงลำพูน
13 จ้างก่อสร้างตามแผนงานรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2564 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31420 งานไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 106 ตอน ม่วงโตน – ท่าจักร ตอน 1 บริเวณ กม.118+533 13/11/2563 e-b.ลพ./29/2564 ลว.23 พ.ย. 2563 แขวงทางหลวงลำพูน
14 จ้างก่อสร้างตามแผนงานรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2564 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31420งานไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 116 ตอน ป่าสัก-สะปุ๋ง ตอน 2 บริเวณ กม.2+475 13/11/2563 e-b.ลพ./30/2564 ลว.23 พ.ย. 2563 แขวงทางหลวงลำพูน
15 จ้างก่อสร้างตามแผนงานรายประมาณการกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนประจำปีงบประมาณ2564งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนนรหัสงาน31430งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร(งานซ่อมไฟสัญญาณจราจร)ทางหลวงหมายเลข116ตอนป่าสัก-สะปุ๋งตอน1บริเวณกม1+000 13/11/2563 e-b.ลพ./28/2564 ลว.23 พ.ย. 2563 แขวงทางหลวงลำพูน
แสดง 1 ถึง 15 จาก 93 รายการ