f
title
แขวงทางหลวงลำพูน
Lamphun of Highways.
วิสัยทัศน์ : "มุ่งพัฒนาคุณภาพการบำรุงรักษาทาง รองรับการขนส่งอย่างปลอดภัย"
หน้าที่ความรับผิดชอบ
ลงวันที่ 08/11/2561

แขวงทางหลวงลำพูนเป็นหน่วยงานของกรมทางหลวงที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักทางหลวงที่ 1 มีหน้าที่หลักในการวางแผนและดำเนินงานบำรุงปกติ  บำรุงพิเศษ  บำรุงตามกำหนดเวลา  งานบูรณะและงานรักษาสภาพทาง เพื่อให้มีสภาพการใช้งานปกติ  สะดวก ปลอดภัย

แขวงทางหลวงลำพูนมีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบทางหลวงในท้องที่จังหวัดลำพูน ได้แก่ อำเภอเมืองลำพูน  อำเภอป่าซาง  อำเภอบ้านโฮ่ง  อำเภอแม่ทาง อำเภอลี้  อำเภอทุ่งหัวช้าง อำเภอบ้านธิและอำเภอเวียงหนองล่อง และมีภาระงานดังต่อไปนี้

  1. วางแผนเกี่ยวกับงานบำรุงรักษาทางหลวง งานอำนวยความปลอดภัยทางหลวงและงานก่อสร้างโครงการขนาดเล็ก
  2. สำรวจ ตรวจสอบและจัดทำแผนและข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งวัสดุงานทางและสภาพสายทางเบื้องต้น
  3. ดำเนินการเกี่ยวกับงานบำรุงรักษาทางหลวง งานอำนวยความปลอดภัยทางหลวงและงานก่อสร้างโครงการขนาดเล็ก
  4. บำรุงรักษาเพื่อป้องกันเสีย ปรับแต่ง ซ่อมเบาเครื่องจักร ยานพาหนะ เครื่องมือเครื่องใช้สำหรับงานก่อสร้างและงานบำรุงรักษาทางหลวงที่อยู่ในความรับผิดชอบ
  5. ดำเนินการเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ที่มีโครงการก่อสร้าง บูรณะและบำรุงรักษาทางหลวง
  6. ตรวจตรา ดูแล และบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยทางหลวงตามที่ได้รับมอบหมาย
  7. ดำเนินการเกี่ยวกับการอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยทางาหลวงตามที่ได้รับมอบหมาย
  8. ดำเนินการเกี่ยวกับด่านชั่งน้ำหนักยานพาหนะเคลื่อนที่
  9. สนับสนุนและปฏิบัติงานร่วมกับจังหวัดและหน่วยงานอื่น
  10. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

'