f
title
แขวงทางหลวงลำพูน
Lamphun of Highways.
วิสัยทัศน์ : "มุ่งพัฒนาคุณภาพการบำรุงรักษาทาง รองรับการขนส่งอย่างปลอดภัย"
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 กิจกรรมยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข 11 ตอนควบคุม 0800 ตอน ขุนตาน-อุโมงค์ ระหว่าง กม.534+464-กม.535+674 ระยะทางรวม 1.210 กิโลเมตร ตำบลเหมืองง่า อำเภอเมืองลำพูน 15/03/2565 - แขวงทางหลวงลำพูน
2 ตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖5 (เพิ่มเติม) งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31500 งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 1274 ตอน ลี้ - แม่บอน ระหว่าง กม.0+000 - กม.29+225 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริ 09/02/2565 ลพ./28/2565 แขวงทางหลวงลำพูน
3 ตามแผนรายประมาณการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ2565 โครงข่ายทางหลวงได้รับการพัฒนา รหัสงาน 11400 กิจกรรมพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ งานพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 1033 ตอน แม่ทา-ท่าจักร ที่ กม.32+531.000 และ กม.32+767.400 ปริมาณงาน 1 แห่ง 27/12/2564 e-b.ลพ./7/2565 ลว. 4 มกราคา 2565 แขวงทางหลวงลำพูน
4 ตามแผนงานรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2565 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 11 ตอน ขุนตาน- อุโมงค์ ตอน 1 ระหว่าง กม.500+915 - กม.503+003 ผลผลิต 1 แห่ง 20/12/2564 ลพ./24/2565 แขวงทางหลวงลำพูน
5 ตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2565 รหัสงาน 23300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 106 ตอน ลี้-ม่วงโตน ตอน 1 ระหว่าง กม.115+000-กม.117+015 ปริมาณงาน 36,270 ตร.ม. 16/12/2564 ลพ./25/2565 แขวงทางหลวงลำพูน
6 ตามแผนรายประมาณการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน รหัสงาน 12100 กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 116 ตอน ป่าสัก-สะปุ๋ง-บ้านเรือน ระหว่าง กม.14+860-กม.18+205 (เป็นช่วงๆ) 16/12/2564 ลพ./26/2565 แขวงทางหลวงลำพูน
7 โครงการอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกัน และแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1030 ตอนควบคุม 0100 ตอน ป่าเห็ว - ริมปิง ระหว่าง กม.0+000 – กม.12+516 (เป็นช่วงๆ) ตำบลประตูป่า ตำบลริมปิง ตำบลหนองช้างคืน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 16/12/2564 ลพ./7/2565 แขวงทางหลวงลำพูน
8 โครงการอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกัน และแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 106 ตอนควบคุม 0204 ตอน ท่าจักร - อุโมงค์ ระหว่าง กม.160+085 - กม.167+204 (เป็นช่วงๆ) ตำบล อุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 104 ต้น) 16/12/2564 ลพ./9/2565 แขวงทางหลวงลำพูน
9 โครงการอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกัน และแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 11 ตอนควบคุม 0800 ตอน ขุนตาน - อุโมงค์ ระหว่าง กม.500+307 - กม.527+000 (เป็นช่วงๆ) ตำบล ศรีบัวบาน ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ผลผลิต 1 แห่ง 16/12/2564 ลพ./8/2565 แขวงทางหลวงลำพูน
10 โครงการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและการอำนวยความสะดวก กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1087 ตอน ลี้ - ก้อทุ่ง ระหว่าง กม.0+000 – กม.37+100 (เป็นช่วงๆ) 03/02/2564 e-b.ลพ./35/2564 ลว.9 กุมภาพันธ์ 2564 แขวงทางหลวงลำพูน
11 โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดลำพูน กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง งานแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง ทางหลวงหมายเลข 106 ตอน ท่าจักร–อุโมงค์ ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ระหว่าง กม.165+380–กม.166+840 LT (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงา 28/01/2564 e-b.ลพ./34/2564 ลว.3 ก.พ. 2564 แขวงทางหลวงลำพูน
12 โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดลำพูน กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกัน และแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1156 ตอน สบทา-ท่าลี่ ตำบลปากบ่อง ตำบลน้ำดิบ อำเภอป่าซาง ตำบลวังผาง อำเภอเวียงหนองล่อง 25/01/2564 e-b.ลพ./33/2564 ลว.29 ม.ค. 2564 แขวงทางหลวงลำพูน
13 ตามแผนงานรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2564 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 106 ตอน ลี้ – ม่วงโตน ระหว่าง กม.112+556 - กม.114+266 (เป็นช่วงๆ) ผลผลิต 1 แห่ง 23/11/2563 e-b.ลพ./32/2564 ลว.27 พ.ย. 2563 แขวงทางหลวงลำพูน
14 ตามแผนงานรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2564 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1274 ตอน ลี้ - แม่บอน ระหว่าง กม.0+150 - กม.1+830 (เป็นช่วงๆ) ผลผลิต 1 แห่ง (ปร 23/11/2563 e-b.ลพ./31/2564 ลว.27 พ.ย.63 แขวงทางหลวงลำพูน
15 จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน ๓๑๑๐๐ งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข ๑๐๓๓ ตอน แม่ทา-ท่าจักร ตอน ๓ ระหว่าง กม.๒๑+๖๖๐-กม.๓๓+๒๓๗ 13/11/2563 e-b.ลพ./27/2563 ลว.23 พ.ย.63 แขวงทางหลวงลำพูน
แสดง 1 ถึง 15 จาก 93 รายการ