f
title
แขวงทางหลวงลำพูน
Lamphun of Highways.
วิสัยทัศน์ : "มุ่งพัฒนาคุณภาพการบำรุงรักษาทาง รองรับการขนส่งอย่างปลอดภัย"
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ตามแผนรายประมาณการ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานทีได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติให้กลับคืนสู่สภาพเดิม ทล. 106 ตอน ลี้-ม่วงโตน ระหว่าง กม.206+961-กม.207+341 20/04/2566 e-b.ลพ./25/2566 ลว.26 เม.ย.66 แขวงทางหลวงลำพูน
2 ตามแผนรายประมาณการ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานทีได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติให้กลับคืนสู่สภาพเดิม ทล. 106 ตอน ลี้-ม่วงโตน ระหว่าง กม.206+961-กม.207+341 09/03/2566 - แขวงทางหลวงลำพูน
3 ตามแผนรายประมาณการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน รหัสงาน 13000 กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งานก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ทางหลวงหมายเลข 1136 ตอน เหมืองง่า-ลำพูน ระหว่าง กม.0+145-กม.1+205 29/11/2565 ลพ./23/2566 แขวงทางหลวงลำพูน
4 ตามแผนงานรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2566 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31420 งานไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 1147 ตอน สันป่าฝ้าย-ห้วยไซ ระหว่าง กม.3+194-กม.3+196 03/11/2565 ลพ./15/2566 แขวงทางหลวงลำพูน
5 งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 106 ตอนลี้-ม่วงโตน ตอน 4 ระหว่าง กม.55+000-กม.60+500 (ตอนควบคุมและ กม.เดิม) ทางหลวงหมายเลข 106 ตอนลี้-ม่วงโตน ตอน 4 ระหว่าง กม.148+891-กม.154+391 (ตอนควบคุมและ กม.ใหม่) 03/11/2565 ลพ./14/2566 แขวงทางหลวงลำพูน
6 งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 106 ตอน ท่าจักร-อุโมงค์ ระหว่าง กม.163+130-กม.167+204 (ตอนควบคุมและ กม.เดิม) ทางหลวงหมายเลข 106 ตอน ท่าจักร-อุโมงค์ ระหว่าง กม.257+021-กม.261+095 (ตอนควบคุมและ กม.ใหม่) 03/11/2565 ลพ./12/2566 แขวงทางหลวงลำพูน
7 ตามแผนงานรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2566 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31100 งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 11 ตอน ขุนตาน-อุโมงค์ ตอน 2 ระหว่าง กม.515+500-กม.521+000 03/11/2565 ลพ./13/2566 แขวงทางหลวงลำพูน
8 ตามแผนงานรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2566 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31100 งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 11 ตอน ขุนตาน-อุโมงค์ ตอน 1 ระหว่าง กม.503+400-กม.511+000 03/11/2565 ลพ./11/2566 แขวงทางหลวงลำพูน
9 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2566 รหัสงาน 33300 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 106 ตอน ลี้-ม่วงโตน ระหว่าง กม.52+000-กม.118+533 (เดิม) ,ระหว่าง กม.145+891-กม.212+424 (ใหม่) 03/11/2565 ลพ./19/2566 แขวงทางหลวงลำพูน
10 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2566 รหัสงาน 33300 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 106 ตอน ห้วยหญ้าไซ-ลี้ ระหว่าง กม.28+507-กม.52+000 (เดิม) , ระหว่าง กม.122+398-กม.145+891 (ใหม่) 03/11/2565 ลพ./18/2566 แขวงทางหลวงลำพูน
11 ตามแผนงานรายประมาณการ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2566 รหัสงาน 33300 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 11 ตอน ขุนตาน – อุโมงค์ ตอน 1 ระหว่าง กม.505+500 – กม.506+700 03/11/2565 ลพ./17/2566 แขวงทางหลวงลำพูน
12 ตามแผนงานรายประมาณการ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2566 รหัสงาน 33300 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 11 ตอน ขุนตาน-อุโมงค์ ตอน 2 ระหว่าง กม.508+700-กม.510+256 03/11/2565 ลพ./16/2566 แขวงทางหลวงลำพูน
13 ตามแผนรายประมาณการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน รหัสงาน 13000 กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งานก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ทางหลวงหมายเลข 1136 ตอน เหมืองง่า-ลำพูน ระหว่าง กม.0+145-กม.1+100 31/10/2565 - แขวงทางหลวงลำพูน
14 ตามแผนรายประมาณการ โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ประจำปี พ.ศ. 2566 รหัสงาน 28003 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 11 ตอน ขุนตาน-อุโมงค์ ระหว่าง กม.500+307-กม.503+000 31/10/2565 ลพ./21/2566 แขวงทางหลวงลำพูน
15 ตามแผนรายประมาณการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน รหัสงาน 12100 กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 116 ตอน ป่าสัก-สะปุ๋ง ระหว่าง กม.13+975-กม.14+960 31/10/2565 ลพ./22/2566 แขวงทางหลวงลำพูน
แสดง 1 ถึง 15 จาก 121 รายการ