f
title
แขวงทางหลวงลำพูน
Lamphun of Highways.
วิสัยทัศน์ : "มุ่งพัฒนาคุณภาพการบำรุงรักษาทาง รองรับการขนส่งอย่างปลอดภัย"
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงลำพูน จ้างซ่อมหม้อแปลงไฟฟ้า หมายเลข PEA NO ๖๒๑๐๐๖๗๕ ในทางหลวงหมายเลข ๑๑ตอน ขุนตาน - อุโมงค์ บริเวณ กม.๕๒๘+๔๕๐ จำนวน ๑ เครื่อง 13/06/2567 53,082.72 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงลำพูน โครงการลำพูนถนนสีขาว ป้องกันอุบัติภัยและลดอุบัติเหตุทางถนน กิจกรรมอำนวยความสะดวกปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติภัยทางถนน โดยการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยว ความสูง 9.00 ม. ทางหลวงหมายเลข 1184 ตอนควบคุม 0100 ตอน แม่อาว - ดอนมูล 13/06/2567 5,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงลำพูน ซื้อแอสฟัลต์ติกคอนกรีต จำนวน 205 ตัน 11/06/2567 481,750.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงลำพูน ซื้อยางนอกเรเดียล ขนาด 205/70R15 จำนวน 4 เส้น ใช้กับรถหมายเลข 44-9379-14-3 12/06/2567 10,200.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงลำพูน ซื้อป้ายจราจรชนิดไฟกระพริบ (ป้ายเตือนแนวทาง) Chevron แบบชนิดพลังงานแสงอาทิตย์ อุปกรณ์ครบชุด ขนาด 0.60 x 0.75 ม. พร้อมติดตั้ง จำนวน 16 ชุด 10/06/2567 480,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงลำพูน ซื้อวัสดุไฟฟ้า รวม 7 รายการ 10/06/2567 9,180.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงลำพูน ซื้อน้ำมันหล่อลื่น รวม 7 รายการ จำนวน 134 หน่วย 05/06/2567 19,740.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงลำพูน ซื้อวัสดุก่อสร้าง รวม 5 รายการ 06/06/2567 5,580.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงลำพูน ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 8,000 ลิตร 07/06/2567 269,520.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงลำพูน ซื้อวัสดุก่อสร้าง รวม 2 รายการ 05/06/2567 488,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงลำพูน ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว รวม 15 รายการ 06/06/2567 12,760.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงลำพูน ซื้อวัสดุสำนักงาน รว 5 รายการ 05/06/2567 16,270.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงลำพูน ซื้อวัสดุสำนักงานรวม 3 รายการ 05/06/2567 7,492.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงลำพูน โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนเมืองแห่งวัฒนธรรมอัตลักษณ์วิถีและท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติภัยทางถนนโดยการติดตั้งป้ายแนะนำแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวในจังหวัดลำพูน 14/06/2567 19,546,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงลำพูน ซื้อวัสดุเครื่องจักร/ยานพาหนะ รวม 6 รายการ จำนวน 31 หน่วย 06/06/2567 10,700.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 1,886 รายการ