f
title
แขวงทางหลวงลำพูน
Lamphun of Highways.
วิสัยทัศน์ : "มุ่งพัฒนาคุณภาพการบำรุงรักษาทาง รองรับการขนส่งอย่างปลอดภัย"
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
136 จ้างก่อสร้าง ตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี ๒๕๖๓ รหัสงาน ๒๒๒๐๐ งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๑๑๘๙ ตอน ช่างเพี้ยน – บ้านธิ ระหว่าง กม.๖+๑๕๐ – กม.๘+๓๐๕ ปริมาณงาน ๑๗,๒๙๐ ตร.ม. 16/03/2563 e-b.ลพ./16/2563 ลว.2 เม.ย. 2563 แขวงทางหลวงลำพูน
137 จ้างก่อสร้าง ตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี ๒๕๖๓ รหัสงาน ๒๒๒๐๐ งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๑๐๑๕ ตอน ลำพูน – สะพานศรีวิชัย ระหว่าง กม.๐+๐๐๐ – กม.๒+๓๐๐ ปริมาณงาน ๑๘,๕๔๐ ตร.ม. 16/03/2563 - แขวงทางหลวงลำพูน
138 จ้างก่อสร้าง ตามแผนงานรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน ๓๑๕๐๐ งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข ๑๐๖ ตอน ลี้ – ม่วงโตน ตอน ๑ ระหว่าง กม.๕๒+๐๐๐ – กม.๑๑๘+๕๓๓ (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๑,๖๙๒ ม.) 16/03/2563 e-b.ลพ./15/2563 ลว.20 มี.ค. 2563 แขวงทางหลวงลำพูน
139 จ้างก่อสร้างตามแผนงานรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2563 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 106 ตอน ลี้ - ม่วงโตน ตอน 2 ระหว่าง กม.74+340 - กม.77+900 (เป็นช่วง ๆ) ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 52 ต้น) 16/03/2563 e-b.ลพ./14/2563 ลว.20 มี.ค. 2563 แขวงทางหลวงลำพูน
140 จ้างก่อสร้าง ตามแผนรายประมาณการ โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ประจำปี 2563 รหัสงาน 28003 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 1147 ตอน สันป่าฝ้าย – ห้วยไซ ระหว่าง กม.1+515 – กม.3+620 ปริมาณงาน 2.105 กม. 13/03/2563 - แขวงทางหลวงลำพูน
141 จ้างก่อสร้าง ตามแผนรายประมาณการ โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ประจำปี 2563 รหัสงาน 28003 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 11 ตอน ขุนตาน - อุโมงค์ ระหว่าง กม.526+300 - กม.527+270 ปริมาณงาน 0.970 กม. 13/03/2563 - แขวงทางหลวงลำพูน
142 จ้างก่อสร้าง ตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2563 รหัสงาน 22400 งานเปลี่ยนวัสดุรอยต่อผิวคอนกรีต ทางหลวงหมายเลข 11 ตอน ขุนตาน - อุโมงค์ ระหว่าง กม.500+307 - กม.526+300 ปริมาณงาน 53,935 ม. 11/03/2563 e-b.ลพ./12/2563 ลว.18 มี.ค. 2563 แขวงทางหลวงลำพูน
143 จ้างก่อสร้าง ตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทาง ปี 2563 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 106 ตอน ลี้ - ม่วงโตน ระหว่าง กม.52+800 - กม.55+000 ปริมาณงาน 22,000 ตร.ม. 11/03/2563 e-b.ลพ./11/2563 ลว.18 มี.ค. 2563 แขวงทางหลวงลำพูน
144 ตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2563 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 106 ตอน ม่วงโตน - ท่าจักร ระหว่าง กม.134+450 - กม.138+050 ปริมาณงาน 36,870 ตร.ม. 11/03/2563 e-b.ลพ./10/2563 ลว.17 มี.ค. 2563 แขวงทางหลวงลำพูน
145 ตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2563 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1087 ตอน ลี้ - ก้อทุ่ง ระหว่าง กม.20+225 - กม.24+750 (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน 27,550 ตร.ม. 09/03/2563 e-b.ลพ./8/2563 ลว. 13 มี.ค. 63 แขวงทางหลวงลำพูน
146 ตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2563 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1184 ตอน แม่อาว - ดอนมูล ระหว่าง กม.42+550 - กม.46+150 ปริมาณงาน 35,820 ตร.ม. 09/03/2563 e-b.ลพ./6/2563 ลว.13 มี.ค. 2563 แขวงทางหลวงลำพูน
147 ตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2563 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1219 ตอน แม่เทย - ทุ่งหัวช้าง ระหว่าง กม.4+100 - กม.11+400 ปริมาณงาน 73,000 ตร.ม. 09/03/2563 e-b.ลพ./4/2563 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2563 แขวงทางหลวงลำพูน
148 ตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2563 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1033 ตอน แม่ทา - ท่าจักร ระหว่าง กม.0+150 - กม.2+000 ปริมาณงาน 16,360 ตร.ม. 09/03/2563 e-b.ลพ./9/2563 ลว.13 มี.ค. 2563 แขวงทางหลวงลำพูน
149 ตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2563 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 106 ตอน ลี้ - ม่วงโตน ระหว่าง กม.67+600 - กม.70+825 09/03/2563 e-b.ลพ./7/2563 ลว.13 มี.ค. 2563 แขวงทางหลวงลำพูน
150 ตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2563 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1030 ตอน ป่าเห็ว - ริมปิง ระหว่าง กม.2+720 - กม.9+075 (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน 36,780 ตร.ม. 09/03/2563 e-b.ลพ./5/2563 ลว.13 มี.ค. 2563 แขวงทางหลวงลำพูน
แสดง 136 ถึง 150 จาก 160 รายการ