f
title
แขวงทางหลวงลำพูน
Lamphun of Highways.
วิสัยทัศน์ : "มุ่งพัฒนาคุณภาพการบำรุงรักษาทาง รองรับการขนส่งอย่างปลอดภัย"
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
16 ตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2567 รหัสงาน 26300 งานแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง ทางหลวงหมายเลข 1147 ตอน สันป่าฝ้าย - ห้วยไซ ตอน 2 ระหว่าง กม.17+670 - กม.18+050 LT.,RT. 11/04/2567 ลพ./17/2567 แขวงทางหลวงลำพูน
17 ตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2567 รหัสงาน 22300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 106 ตอน ห้วยหญ้าไซ - ลี้ ตอน 4 ระหว่าง กม.144+017 - กม.145+510 11/04/2567 ลพ./23/2567 แขวงทางหลวงลำพูน
18 ตามแผนงานรายประมาณการ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ รหัสงาน ๓๓๓๐๐ กิจกรรมยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวงทางหลวงหมายเลข ๑๑ ตอน ขุนตาน-อุโมงค์ตอน ๒ระหว่าง กม.๕๒๒+๗๐๐-กม.๕๒๕+๑๐๐ (เป็นช่วงๆ) 10/04/2567 ลพ./24/2567 แขวงทางหลวงลำพูน
19 ตามแผนงานรายประมาณการ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ รหัสงาน ๓๓๓๐๐ กิจกรรมยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวงทางหลวงหมายเลข ๑๑ ตอน ขุนตาน-อุโมงค์ตอน ๑ระหว่าง กม.๕๐๖+๗๐๐-กม.๕๐๘+๗๐๐ (เป็นช่วงๆ) 10/04/2567 ลพ./28/2567 แขวงทางหลวงลำพูน
20 ตามแผนงานรายประมาณการ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง ประจำ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ รหัสงาน ๓๓๓๐๐ กิจกรรมยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวงทางหลวงหมายเลข ๑๑ ตอน ขุนตาน-อุโมงค์ระหว่างกม.๕๐๓+๐๐๐-กม.๕๐๖+๗๐๐ , กม.๕๐๘+๗๐๐-กม.๕๑๗+๒๘๐ (เป็นช่วงๆ) 10/04/2567 ลพ./26/2567 แขวงทางหลวงลำพูน
21 ตามแผนงานรายประมาณการ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง ประจำปี 2567 กิจกรรมยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ รหัสงาน 33120 โดยปรับปรุงไฟสัญญาณจราจร ระบบควบคุมการจราจรแบบปรับได้ ทล.11 ตอนขุนตาน-อุโมงค์ บริเวณ กม.528+026 10/04/2567 ลพ./27/2567 แขวงทางหลวงลำพูน
22 ตามแผนงานรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2567 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31431 งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 11 ตอน ขุนตาน-อุโมงค์ ตอน 1 ระหว่าง กม.500+307-กม.527+000 10/04/2567 ลพ./25/2567 แขวงทางหลวงลำพูน
23 ตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2567 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1033 ตอน แม่ทา - ท่าจักร ระหว่าง กม.14+400 - กม.16+650 (เป็นช่วงๆ) 09/04/2567 e-b.ลพ./7/2567 ลว.9 เม.ย.67 แขวงทางหลวงลำพูน
24 ตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2567 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1033 ตอน แม่ทา-ท่าจักร ระหว่าง กม.8+000 - กม.11+365 09/04/2567 ลพ./22/2567 แขวงทางหลวงลำพูน
25 ตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2567 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 106 ตอน ห้วยหญ้าไซ - ลี้ ระหว่าง กม.127+791 - กม.129+885 09/04/2567 ลพ./20/2567 แขวงทางหลวงลำพูน
26 ตามแผนงานรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2567 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31411 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1184 ตอน แม่อาว-ดอนมูล ตอน 1 ระหว่าง กม.56+430-กม.58+250 09/04/2567 ลพ./5/2567 แขวงทางหลวงลำพูน
27 ตามแผนงานรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน ๓๑๔๑๑ งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างทางหลวงหมายเลข ๑๐๓๓ ตอน แม่ทา-ท่าจักร ตอน ๒ ระหว่าง กม.๑๘+๐๐๔-กม.๒๒+๓๗๙ 09/04/2567 ลพ./2/2567 แขวงทางหลวงลำพูน
28 ตามแผนงานรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน ๓๑๔๑๑ งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างทางหลวงหมายเลข ๑๐๓๓ ตอน แม่ทา-ท่าจักร ตอน ๑ระหว่าง กม.๐+๓๑๐-กม.๒+๗๙๕ 09/04/2567 ลพ./7/2567 แขวงทางหลวงลำพูน
29 ตามแผนงานรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน ๓๑๔๑๑ งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างทางหลวงหมายเลข ๑๑๖ ตอน สะปุ๋ง-บ้านเรือนระหว่าง กม.๑๙+๔๑๕-กม.๒๒+๑๘๑ (เป็นช่วงๆ) 09/04/2567 ลพ./8/2567 แขวงทางหลวงลำพูน
30 ตามแผนงานรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน ๓๑๔๑๑ งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างทางหลวงหมายเลข ๑๐๖ ตอน ลี้-ม่วงโตน ตอน ๑ระหว่าง กม.๑๗๕+๗๘๑-กม.๒๐๙+๕๓๑ (เป็นช่วงๆ) 09/04/2567 ลพ./3/2567 แขวงทางหลวงลำพูน
แสดง 16 ถึง 30 จาก 163 รายการ