f
title
แขวงทางหลวงลำพูน
Lamphun of Highways.
วิสัยทัศน์ : "มุ่งพัฒนาคุณภาพการบำรุงรักษาทาง รองรับการขนส่งอย่างปลอดภัย"
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
31 ตามแผนงานรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน ๓๑๔๑๑ งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างทางหลวงหมายเลข ๑๐๖ ตอน ลี้-ม่วงโตน ตอน ๖ระหว่าง กม.๑๕๑+๙๑๕-กม.๒๐๘+๗๕๗ (เป็นช่วงๆ) 09/04/2567 ลพ./6/2567 แขวงทางหลวงลำพูน
32 ตามแผนงานรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน ๓๑๔๑๑ งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างทางหลวงหมายเลข ๑๐๖ ตอน ห้วยหญ้าไซ-ลี้ ตอน ๒ ระหว่าง กม.๑๒๒+๓๙๘-กม.๑๓๔+๙๖๕ (เป็นช่วงๆ) 09/04/2567 ลพ./4/2567 แขวงทางหลวงลำพูน
33 ตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2567 รหัสงาน 23300 งานซ่อมทางผิวคอนกรีต ทางหลวงหมายเลข 11 ตอน ขุนตาน-อุโมงค์ ระหว่าง กม.512+600 - กม.519+000 (เป็นช่วงๆ) 03/04/2567 ลพ./21/2567 แขวงทางหลวงลำพูน
34 ตามแผนรายประมาณการ โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ประจำปี 2567 รหัสงาน 28100 กิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 11 ตอน ขุนตาน – อุโมงค์ ตอน 2 ระหว่าง กม.510+400 – กม.512+000 03/04/2567 ลพ./10/2567 แขวงทางหลวงลำพูน
35 ตามแผนรายประมาณการ โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ประจำปี 2567 รหัสงาน 28100 กิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 11 ตอน ขุนตาน – อุโมงค์ ระหว่าง กม.503+400 – กม.504+950 03/04/2567 ลพ./9/2567 แขวงทางหลวงลำพูน
36 ตามแผนรายประมาณการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1136 ตอน เหมืองง่า – ลำพูน ระหว่าง กม.1+205 – กม.1+910 03/04/2567 ลพ./11/2567 แขวงทางหลวงลำพูน
37 ตามแผนรายประมาณการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งานก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ทางหลวงหมายเลข 106 ตอน ห้วยหญ้าไซ – ลี้ ระหว่าง กม.139+255 – กม.140+675 03/04/2567 ลพ./40/2567 แขวงทางหลวงลำพูน
38 ตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2567 รหัสงาน 25200 งานขยายทางจราจร ทางหลวงหมายเลข 1147 ตอน สันป่าฝ้าย – ห้วยไซ ตอน 1 ระหว่าง กม.1+120 - กม.4+132 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (19,630 ตร.ม.) 03/04/2567 ลพ./36/2567 แขวงทางหลวงลำพูน
39 ขายทอดตลาดเครื่องจักรกล/ยานพาหนะชำรุด จำนวน 40 รายการ 08/08/2566 ลพ./2/2566 แขวงทางหลวงลำพูน
40 ตามแผนรายประมาณการ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานทีได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติให้กลับคืนสู่สภาพเดิม ทล. 106 ตอน ลี้-ม่วงโตน ระหว่าง กม.206+961-กม.207+341 26/04/2566 ลพ./24/2566 แขวงทางหลวงลำพูน
41 ขายทอดตลาดเครื่องจักรกลชำรุด จำนวน 3 รายการ 28/03/2566 ขายทอดตลาด เลขที่ ลพ./1/2566 แขวงทางหลวงลำพูน
42 ตามแผนรายประมาณการ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานทีได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติให้กลับคืนสู่สภาพเดิม ทล. 106 ตอน ลี้-ม่วงโตน ระหว่าง กม.206+961-กม.207+341 04/04/2566 - แขวงทางหลวงลำพูน
43 ตามแผนรายประมาณการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน รหัสงาน 13000 กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งานก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ทางหลวงหมายเลข 1136 ตอน เหมืองง่า-ลำพูน ระหว่าง กม.0+145-กม.1+205 07/12/2565 ลพ./23/2566 แขวงทางหลวงลำพูน
44 ตามแผนงานรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2566 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31420 งานไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 1147 ตอน สันป่าฝ้าย-ห้วยไซ ระหว่าง กม.3+194-กม.3+196 09/11/2565 ลพ./15/2566 แขวงทางหลวงลำพูน
45 งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 106 ตอนลี้-ม่วงโตน ตอน 4 ระหว่าง กม.55+000-กม.60+500 (ตอนควบคุมและ กม.เดิม) ทางหลวงหมายเลข 106 ตอนลี้-ม่วงโตน ตอน 4 ระหว่าง กม.148+891-กม.154+391 (ตอนควบคุมและ กม.ใหม่) 09/11/2565 ลพ./14/2566 แขวงทางหลวงลำพูน
แสดง 31 ถึง 45 จาก 163 รายการ