f
title
แขวงทางหลวงลำพูน
Lamphun of Highways.
วิสัยทัศน์ : "มุ่งพัฒนาคุณภาพการบำรุงรักษาทาง รองรับการขนส่งอย่างปลอดภัย"
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
76 โครงการอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกัน และแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 106 ตอนควบคุม 0204 ตอน ท่าจักร - อุโมงค์ ระหว่าง กม.160+085 - กม.167+204 (เป็นช่วงๆ) ตำบล อุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 104 ต้น) 22/12/2564 ลพ./9/2565 แขวงทางหลวงลำพูน
77 โครงการอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกัน และแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 11 ตอนควบคุม 0800 ตอน ขุนตาน - อุโมงค์ ระหว่าง กม.500+307 - กม.527+000 (เป็นช่วงๆ) ตำบล ศรีบัวบาน ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ผลผลิต 1 แห่ง 22/12/2564 ลพ./8/2565 แขวงทางหลวงลำพูน
78 ขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะงานเงินทุน 18/08/2564 - แขวงทางหลวงลำพูน
79 ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เลขที่ ลพ./1/2564 09/08/2564 สทล.1 ขท.ลำพูน 1.3/3298 วันที่ 6 กันยายน 2564 แขวงทางหลวงลำพูน
80 โครงการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและการอำนวยความสะดวก กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1087 ตอน ลี้ - ก้อทุ่ง ระหว่าง กม.0+000 – กม.37+100 (เป็นช่วงๆ) 09/02/2564 e-b.ลพ./35/2564 ลว.9 กุมภาพันธ์ 2564 แขวงทางหลวงลำพูน
81 โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดลำพูน กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง งานแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง ทางหลวงหมายเลข 106 ตอน ท่าจักร–อุโมงค์ ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ระหว่าง กม.165+380–กม.166+840 LT (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงา 03/02/2564 e-b.ลพ./34/2564 ลว.3 ก.พ. 2564 แขวงทางหลวงลำพูน
82 โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดลำพูน กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกัน และแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1156 ตอน สบทา-ท่าลี่ ตำบลปากบ่อง ตำบลน้ำดิบ อำเภอป่าซาง ตำบลวังผาง อำเภอเวียงหนองล่อง 29/01/2564 e-b.ลพ./33/2564 ลว.29 ม.ค. 2564 แขวงทางหลวงลำพูน
83 ตามแผนงานรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2564 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 106 ตอน ลี้ – ม่วงโตน ระหว่าง กม.112+556 - กม.114+266 (เป็นช่วงๆ) ผลผลิต 1 แห่ง 27/11/2563 e-b.ลพ./32/2564 ลว.27 พ.ย. 2563 แขวงทางหลวงลำพูน
84 ตามแผนงานรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2564 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1274 ตอน ลี้ - แม่บอน ระหว่าง กม.0+150 - กม.1+830 (เป็นช่วงๆ) ผลผลิต 1 แห่ง (ปร 27/11/2563 e-b.ลพ./31/2564 ลว.27 พ.ย.63 แขวงทางหลวงลำพูน
85 จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน ๓๑๑๐๐ งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข ๑๐๓๓ ตอน แม่ทา-ท่าจักร ตอน ๓ ระหว่าง กม.๒๑+๖๖๐-กม.๓๓+๒๓๗ 23/11/2563 e-b.ลพ./27/2563 ลว.23 พ.ย.63 แขวงทางหลวงลำพูน
86 จ้างก่อสร้างตามแผนงานรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2564 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31420 งานไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 106 ตอน ม่วงโตน – ท่าจักร ตอน 1 บริเวณ กม.118+533 23/11/2563 e-b.ลพ./29/2564 ลว.23 พ.ย. 2563 แขวงทางหลวงลำพูน
87 จ้างก่อสร้างตามแผนงานรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2564 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31420งานไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 116 ตอน ป่าสัก-สะปุ๋ง ตอน 2 บริเวณ กม.2+475 23/11/2563 e-b.ลพ./30/2564 ลว.23 พ.ย. 2563 แขวงทางหลวงลำพูน
88 จ้างก่อสร้างตามแผนงานรายประมาณการกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนประจำปีงบประมาณ2564งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนนรหัสงาน31430งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร(งานซ่อมไฟสัญญาณจราจร)ทางหลวงหมายเลข116ตอนป่าสัก-สะปุ๋งตอน1บริเวณกม1+000 23/11/2563 e-b.ลพ./28/2564 ลว.23 พ.ย. 2563 แขวงทางหลวงลำพูน
89 จ้างก่อสร้าง ตามแผนงานรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2564 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31100 งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 1010 ตอน ร้องธาร-ม่วงโตน ตอน 2 ระหว่าง กม.2+340-กม.19+000 18/11/2563 e-b.ลพ./24/2564 ลว18 พ.ย. 2563 แขวงทางหลวงลำพูน
90 จ้างก่อสร้างตามแผนงานรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ2564 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31500 งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 1087 ตอน ลี้ – ก้อทุ่ง ระหว่าง กม.16+400 – กม.32+237 (เป็นช่วง ๆ) 18/11/2563 e-b.ลพ./25/2563 ลว.18 พ.ย. 2563 แขวงทางหลวงลำพูน
แสดง 76 ถึง 90 จาก 163 รายการ