f
title
แขวงทางหลวงลำพูน
Lamphun of Highways.
วิสัยทัศน์ : "มุ่งพัฒนาคุณภาพการบำรุงรักษาทาง รองรับการขนส่งอย่างปลอดภัย"
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
1 10/06/2567 แขวงทางหลวงลำพูน โครงการลำพูนถนนสีขาว ป้องกันอุบัติภัยและลดอุบัติเหตุทางถนน กิจกรรมอำนวยความสะดวกปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติภัยทางถนน โดยการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยว ความสูง 9.00 ม. ทางหลวงหมายเลข 1184 ตอนควบคุม 0100 ตอน แม่อาว - ดอนมูล ระหว่าง กม.0+000 - กม.73+300 (เป็นช่วงๆ) อำเภอทุ่งหัวช้าง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน เปลี่ยนแปลงแผน
2 20/05/2567 แขวงทางหลวงลำพูน โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนเมืองแห่งวัฒนธรรมอัตลักษณ์วิถีและท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติภัยทางถนน โดยการติดตั้งป้ายแนะนำแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวในจังหวัดลำพูน เผยแพร่ขึ้นเว็บ
3 20/05/2567 แขวงทางหลวงลำพูน โครงการลำพูนถนนสีขาว ป้องกันอุบัติภัยและลดอุบัติเหตุทางถนน กิจกรรมอำนวยความสะดวกปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติภัยทางถนน โดยการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยว ความสูง 9.00 ม.ทางหลวงหมายเลข 1033 ตอน แม่ทา - ท่าจักร ระหว่าง กม.10+000 - กม.33+000 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
4 20/05/2567 แขวงทางหลวงลำพูน โครงการลำพูนถนนสีขาว ป้องกันอุบัติภัยและลดอุบัติเหตุทางถนน กิจกรรมอำนวยความสะดวกปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติภัยทางถนน โดยการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยว ความสูง 9.00 ม. ทางหลวงหมายเลข 1184 ตอนควบคุม 0100 ตอน แม่อาว - ดอนมูล ระหว่าง กม.0+000 - กม.73+300 (เป็นช่วงๆ) อำเภอทุ่งหัวช้าง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน เผยแพร่ขึ้นเว็บ
5 20/05/2567 แขวงทางหลวงลำพูน โครงการลำพูนถนนสีขาว ป้องกันอุบัติภัยและลดอุบัติเหตุทางถนน กิจกรรมอำนวยความสะดวกปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติภัยทางถนน โดยการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยว ความสูง 9.00 ม.ทล.1147 ตอน สันป่าฝ้าย-ห้วยไซ ระหว่าง กม.0+000 -กม.22+300 (เป็นช่วงๆ) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
6 20/05/2567 แขวงทางหลวงลำพูน โครงการลำพูนถนนสีขาว ป้องกันอุบัติภัยและลดอุบัติเหตุทางถนน กิจกรรมอำนวยความสะดวกปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติภัยทางถนน โดยการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยว ความสูง 9.00 ม.ทล. 106 ตอน ลี้ - ม่วงโตน ระหว่าง กม.145+891 - กม.212+424 (เป็นช่วงๆ) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
7 20/05/2567 แขวงทางหลวงลำพูน โครงการลำพูนถนนสีขาว ป้องกันอุบัติภัยและลดอุบัติเหตุทางถนน กิจกรรมอำนวยความสะดวกปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติภัยทางถนน โดยการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยว ความสูง 9.00 ม.ทล. 11 ตอน ขุนตาน-อุโมงค์ ระหว่าง กม.500+307-กม.507+000 (เป็นช่วงๆ) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
8 20/05/2567 แขวงทางหลวงลำพูน โครงการลำพูนถนนสีขาว ป้องกันอุบัติภัยและลดอุบัติเหตุทางถนน กิจกรรมอำนวยความสะดวกปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติภัยทางถนน โดยการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยว ความสูง 9.00 ม.ทล. 116 ตอน ป่าสัก – สะปุ๋ง - บ้านเรือน ระหว่าง กม.4+900-กม.23+651(เป็นช่วงๆ) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
9 29/04/2567 แขวงทางหลวงลำพูน ตามแผนงานรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2567 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31100 งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 106 ตอน ม่วงโตน-ท่าจักร ระหว่าง กม.233+566-กม.243+447 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
10 11/04/2567 แขวงทางหลวงลำพูน ตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2567 รหัสงาน 22300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 116 ตอน ป่าสัก - สะปุ๋ง ตอน 2 ระหว่าง กม.9+775 - กม.12+000 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 1 ถึง 10 จาก 199 รายการ